BI1 Elämän edellytyksiä

Vesi

Vesi peit­tää val­ta­me­ri­nä n 71 % maa­pal­lon pin­ta-alas­ta. Sekä niis­sä että muis­sa ve­sis­sä on ri­kas eli­ös­tö ja to­den­nä­köi­ses­ti maa­pal­lon elä­mä­kin sai al­kun­sa me­res­sä.  Mo­net eli­öt elä­vät ve­den pääl­lä ku­ten vi­de­on vesi­mit­ta­ri. Suu­rin osa eli­öi­den so­luis­ta on vet­tä ja bio­ke­mi­al­li­set re­ak­ti­ot ta­pah­tu­vat vesi­liuok­ses­sa. Vesi on foto­syn­tee­sin raa­ka-aine ja kas­vit ot­ta­vat ra­vin­teet maa­pe­räs­tä ve­teen liu­en­nei­na.

Vesi on siis maa­pal­lon elä­mäl­le vält­tä­mä­tön ja oleel­li­nen aine.

Ai­nee­na vesi on aika eri­koi­nen ja sen ole­muk­seen pa­neu­dut  myös ke­mi­an tun­neil­la: Yksi sen omi­nais­piir­re nä­kyy vi­de­ol­la – Mikä? (Niin! Ja mikäs lin­tu lau­laa?)

Jot­kut eli­öt pär­jää­vät erit­täin pie­nel­lä mää­räl­lä vet­tä ja py­sy­vät hen­gis­sä ää­rim­mäi­ses­sä kui­vuu­des­sa. Karhukaiset ovat sel­viy­ty­mi­sen mes­ta­rei­ta täs­sä­kin la­jis­sa – Link­ke­jä Diigossa

Bi­o­lo­giaKurs­sit ja ma­te­ri­aa­lia30.1.2013