Pääkirjoitus

Julkaisun sisällöstä ja Klassikan biologiasta

Ki­ma­lai­nen aher­taa ke­säi­set päi­vät ke­rä­ten sii­te­pö­lyä ku­kis­ta. Lu­ki­on bi­o­lo­gi­an kurs­seil­la si­nul­la kart­tuu tie­tä­mys ja myös ym­mär­rys elä­män eri il­mi­öis­tä.

Tarjolla on siis sekä oppitunneilla että täällä elämän (bios) oppia (logos).

Täs­sä jul­kai­sus­sa esi­tel­lään en­sin bi­o­lo­gi­an ylei­set ta­voit­teet ja ar­vi­oin­nin pe­rus­teet. Tämä sa­moin kuin eri kurs­sien esit­te­ly on vi­ral­li­sen ope­tus­suun­ni­tel­man muo­dos­sa.

Tääl­lä saat opas­tus­ta kurs­si­va­lin­toi­hin.

Ma­te­ri­aa­li­ar­tik­ke­leis­sa tai nii­den kaut­ta pää­set tu­tus­tu­maan opis­ke­lua moni­puo­lis­ta­vaan ja ha­vain­nol­lis­ta­vaan ai­neis­toon.

Kuva- ja vi­de­o­ar­tik­ke­leis­sa on kurs­sien ma­te­ri­aa­lia.

Päivityksiä:
Tulossa:

Leh­teä te­ke­vät ja ope­tus­ta an­ta­vat:

Kuo­pi­on klas­sil­li­sen lu­ki­on leh­to­rit Mar­ja Titharinen-Ul­ma­nen ja Aar­ne Hag­man

Kuva: Aar­ne Hag­man

Bi­o­lo­giaKurs­sit ja ma­te­ri­aa­lia30.1.2013