Biologian opetussuunnitelma

Yleiset tavoitteet ja arviointi

Bi­o­lo­gia on luon­non­tie­de, joka tut­kii elol­li­sen luon­non ra­ken­net­ta, toi­min­taa ja vuo­ro­vai­ku­tus­suh­tei­ta mo­le­kyy­li- ja solu­ta­sol­ta bio­sfää­riin. Bi­o­lo­gi­al­le tie­tee­nä on omi­nais­ta ha­vain­noin­tiin ja ko­keel­li­suu­teen pe­rus­tu­va tie­don­han­kin­ta. Bio­tie­teet ovat no­pe­as­ti ke­hit­ty­viä tie­don­a­lo­ja, joi­den so­vel­luk­sia hyö­dyn­ne­tään laa­jas­ti yh­teis­kun­nas­sa. Bi­o­lo­gia tuo esil­le uut­ta tie­toa elol­li­sen luon­non moni­muo­toi­suu­des­ta ja kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen edis­tä­mi­ses­tä.

Bi­o­lo­gi­an ope­tuk­sen tar­koi­tuk­se­na on, että opis­ke­li­ja ym­mär­tää toi­mi­van eliö­maa­il­man ra­ken­teen ja ke­hi­tyk­sen, ih­mi­sen osak­si eliö­maa­il­maa sekä ih­mi­sen toi­min­nan mer­ki­tyk­sen ym­pä­ris­tös­sä. Lu­ki­on bi­o­lo­gi­an tu­lee myös luo­da pe­rus­ta ym­mär­tää bio­tie­tei­den tar­jo­a­mia mah­dol­li­suuk­sia edis­tää ih­mis­kun­nan, muun eliö­kun­nan ja elin­ym­pä­ris­tö­jen hy­vin­voin­tia. Ope­tus ke­hit­tää opis­ke­li­jan luon­non­tie­teel­lis­tä ajat­te­lua, he­rät­tää kiin­nos­tus­ta bio­tie­tei­siin sekä edis­tää opis­ke­li­jan luon­non moni­muo­toi­suut­ta säi­lyt­tä­vää ja ym­pä­ris­tö­vas­tuul­lis­ta käyt­täy­ty­mis­tä.

Opetuksen tavoitteet

Bi­o­lo­gi­an ope­tuk­sen ta­voit­tee­na on, että opis­ke­li­ja

Arviointi

Bi­o­lo­gi­as­sa ar­vi­oi­daan opis­ke­li­jan ky­kyä hal­li­ta ja käyt­tää bi­o­lo­gi­an kes­kei­siä kä­sit­tei­tä sekä so­vel­taa bi­o­lo­gi­sia tie­to­ja. Ar­vi­oin­nis­sa kiin­ni­te­tään huo­mi­o­ta luon­non­tie­teel­lis­ten lain­a­lai­suuk­sien sekä syy- ja seu­raus­suh­tei­den ym­mär­tä­mi­seen, vuo­ro­vai­ku­tus­suh­tei­den mer­ki­tyk­sen oi­val­ta­mi­seen sekä ko­ko­nai­suuk­sien hah­mot­ta­mi­seen. Tai­to­jen ar­vi­oin­nis­sa pai­no­te­taan opis­ke­li­jan luon­non­tie­teel­li­siä työs­ken­te­ly­tai­to­ja, ryh­mäs­sä toi­mi­mis­ta, ky­kyä käyt­tää eri­lai­sia läh­tei­tä bi­o­lo­gi­sen tie­don han­kin­nas­sa sekä ky­kyä ar­vi­oi­da tie­toa kriit­ti­ses­ti. Har­ras­tu­nei­suus bi­o­lo­gi­an eri osa-alu­ei­siin voi­daan ot­taa ar­vi­oin­nis­sa huo­mi­oon.

By Mi­ka­el Häggström [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons

Bi­o­lo­giaKurs­sit ja ma­te­ri­aa­lia30.1.2013