BI1 Eliömaailma

Opetussuunnitelma - Pakollinen kurssi

Tavoitteet

Kurs­sin ta­voit­tee­na on, että opis­ke­li­ja

Keskeiset sisällöt

Bi­o­lo­gia tie­tee­nä

Luon­non moni­muo­toi­suu­den il­me­ne­mi­nen

Evo­luu­tio – elä­män ke­hit­ty­mi­nen

Mi­ten luon­to toi­mii?

Suo­lam­mel­la 9.6.2009; Kuva: Aar­ne Hag­man

Char­les Dar­win; http://pixabay.com/en/char­les-dar­win-scientists-62967/; Public domain image (CC0)

Bi­o­lo­giaKurs­sit ja ma­te­ri­aa­lia30.1.2013