BI3 Ympäristöekologia

Opetussuunnitelma - Syventävä kurssi

Tavoitteet

Kurs­sin ta­voit­tee­na on, että opis­ke­li­ja

Keskeiset sisällöt

Eko­lo­gi­nen tut­ki­mus

Bio­di­ver­si­teet­ti ja sen mer­ki­tys

Eko­lo­gi­set ym­pä­ris­tö­on­gel­mat, nii­den syyt ja rat­kai­su­mah­dol­li­suu­det

Suo­men luon­non haa­voit­tu­vuus

Kes­tä­vä tu­le­vai­suus

Kaa­vi 22.7.2012 Kuva: Aar­ne Hag­man

Sa­von­lin­nan seu­tu 26.7.2012 Kuva: Aar­ne Hag­man

Bi­o­lo­giaKurs­sit ja ma­te­ri­aa­lia30.1.2013