BI4 Ihmisen biologia

Opetussuunnitelma - Syventävä kurssi

Tavoitteet

Kurs­sin ta­voit­tee­na on, että opis­ke­li­ja

Keskeiset sisällöt

Ih­mi­sen so­lu­jen ja ku­dos­ten eri­tyis­piir­teet

Eli­mis­tö­jen ra­ken­ne, toi­min­ta ja mer­ki­tys

Ih­mi­sen li­sään­ty­mi­nen

Ih­mi­sen elä­män­kaa­ri ja yh­tei­söl­li­syys

Pe­ri­män mer­ki­tys

Eli­mis­tön so­peu­tu­mi­nen ja puo­lus­tus­me­ka­nis­mit

Ar­tik­ke­lis­ta löy­tyy sy­dän­ää­niä:

.By painter from Brockhaus and Efron Encyclopedic Dictionary [Public domain], via Wikimedia Commons

http://www.flickr.com/photos/patrlynch/450142849/; By Pat­rick J.Lynch;
Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

Bi­o­lo­giaKurs­sit ja ma­te­ri­aa­lia30.1.2013